دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 1-161 (جهان معاصر و چالش های فرهنگی افراط گرایی)