دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-151 (جهان عاری از خشونت)