دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، تابستان 1397، صفحه 1-170 
6. دیپلماسی فرهنگی فرانسه ، ماهیت و ابزارها

صفحه 149-170

سید داوود آقایی؛ صدیقه سادات آقایی