اهداف و چشم انداز

 

1- فراهم سازی زمینه های تعامل وهم اندیشی فکری وفرهنگی نخبگان ایرانی و غیر ایرانی،

2- تقویت  ادراک و شناخت هر چه بهتر فضای مناسبات جهانی و بین المللی، 

3- تحلیل پدیده ها وجریان های فرهنگی موثر در روابط فرهنگی

4- ارایه یک تصویر مناسب و واقعی از ظرفیت های فرهنگی و فکری موجود در حوزه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با سایر جوامع،