اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ابوالحسن خلج منفرد

(سرپرست مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی)

khalaj110gmail.com

سردبیر

دکتر امیر محمد حاجی یوسفی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران

amyousefiyahoo.com

مدیر اجرایی

محمدمسعود صادقی

دانشجوی دکترای تاریخ روابط فرهنگی مدیر اجرایی

okmasoudgmail.com
0000-0002-5738-1073

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا دهشیری

علوم سیاسی روابط بین الملل دکتری-معاون سابق پژوهشی آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

mohammadreza_dehshiriyahoo.com
09121327139

دکتر جلال درخشه

استاد دانشگاه امام صادق(ع)

j.dorakhshahyahoo.com

دکتر عبدالمجید مبلغی

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران

mobaleghigmail.com

دکتر محمدعلی آذرشب

استاد دانشگاه تهران

dr.azarshabgmail.com

دکتر منصور امیراحمدی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

mirahmady_mansooryahoo.com

دکتر عباس برومند اعلم

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین

aboroomandayahoo.com