داوران

نام داور سمت / سازمان
ناصر اسدی مشاور در شورای راهبردی روابط خارجی
سید داوود آقایی عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
عباس برومند اعلم عضو هیئت علمی دانشگاه
مجید بزرگمهری عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
محمدعلی بصیری عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
امیر محمد حاجی یوسفی علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
صادق حقیقت عضو هیئت علمی دانشگاه
سعید خودداری نایینی مدیر گروه هنر اسلامی دانشگاه هنر
محمدرضا دهشیری دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
رضا دهقانی دانشیار گروه مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقای دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
ابوالقاسم رادفر عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد علی ربانی رئیس مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی
زهرا سبحانی کارشناس /سازمان فرهنگ وا رتباطات اسلامی
مریم سه دهی کارشناس رصد فرهنگی- گروه مدیریت دانش
محمدمسعود صادقی مدیر اجرائی فصلنامه روابط فرهنگی
علی صباغیان عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران
علی اکبر ضیائی مشاور مرکز مطالعات فرهنگی بین الملل
نعیم عموری عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز
مسعود فکری عضو هیئت علمی دانشگاه
حسن لاسجردی عضو هیئت علمی دانشگاه
عبدالمجید مبلغی عضو هیات علمی
منصور میراحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدعلی مرتضوی امامی زواره دانش آموخته دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه اصفهان
محمد حسین مظفری عضو هیئت علمی دانشگاه
مجتبی نوروزی معاون رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل