نویسنده = صادقی، محمدمسعود
نقش دیپلماسی فرهنگی در تعمیق روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

دوره 5، شماره 13، بهمن 1398، صفحه 57-78

محمدمسعود صادقی؛ مبینا مشهدی موسی پور


دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در برابر اتحادیه اروپا

دوره 4، شماره 7، شهریور 1397، صفحه 31-62

محمدمسعود صادقی؛ سیدعلی مرتضوی امامی زواره