نویسنده = کارخانه، معصومه
تبیین مبانی اسلامی گفتگوی تمدن ها

دوره 2، شماره 3، مهر 1395، صفحه 19-37

محمد خاقانی اصفهانی؛ معصومه کارخانه