نویسنده = آقایی، سید داوود
دیپلماسی فرهنگی فرانسه ، ماهیت و ابزارها

دوره 4، شماره 7، شهریور 1397، صفحه 149-170

سید داوود آقایی؛ صدیقه سادات آقایی