نویسنده = مبینا مشهدی موسی پور
نقش دیپلماسی فرهنگی در تعمیق روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان

دوره 5، شماره 13، بهمن 1398، صفحه 57-78

محمدمسعود صادقی؛ مبینا مشهدی موسی پور