نویسنده = حبیبی، رحمان
راهبردهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قبال قدرت های غربی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1397، صفحه 121-148

رحمان حبیبی؛ محمدرضا دهشیری