نویسنده = تقی پور، عادل
سازه انگاری و مطالعه ایران و فرهنگ در سیاست جهانی

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1396، صفحه 73-94

عادل تقی پور