نویسنده = خوش‌‏‌‌منش، ابوالفضل
زبان قرآن و گفتمان فرهنگی جمهوری اسلامی

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1396، صفحه 95-124

ابوالفضل خوش‌‏‌‌منش