نویسنده = سیفی، عبدالمجید
افراط‌گرایی نوسلفی در جهان اسلام: آثار و روش‌های مواجهه با آن

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1396، صفحه 125-139

عبدالمجید سیفی؛ عبدالرضا سیفی