نویسنده = حق پناه، جعفر
بررسی ارتباطات میان فرهنگی کردهای ایران با اکراد شمال عراق

دوره 4، شماره 9، اسفند 1397، صفحه 73-86

روح الله بیگ زاد؛ جعفر حق پناه