نویسنده = رضاپور، دانیال
امنیت فضای سایبر در رویکرد فرهنگی مقام معظم رهبری

دوره 5، شماره 10، فروردین 1398، صفحه 199-235

دانیال رضاپور؛ علی اسکندری نسب