نویسنده = عبدالخانی، علی
راهبرد عربستان سعودی در قبال چالش‌های حقوق بشری (2015-2019)

دوره 5، شماره 13، بهمن 1398، صفحه 133-165

محسن غریبی؛ علی عبدالخانی