نویسنده = حکمت‌آرا، حامد
بررسی جایگاه ایثار در سیاست خارجی ایران (دیپلماسی فرهنگی ایثار)

دوره 5، شماره 13، بهمن 1398، صفحه 105-132

عباسقلی عسگریان؛ حامد حکمت‌آرا