کلیدواژه‌ها = تغییرات شناختی
فرصت ها و ملزومات دیپلماسی فرهنگی در فرآیند کرونا

دوره 5، شماره 13، بهمن 1398، صفحه 1-28

زهرا بهرامی؛ محمدرضا دهشیری