جغرافیای فارسی؛ گرفتار میان تنازع و کنترل (بحثی در باب عدم موفقیت زبان و ادب فارسی در اتّحاد فارسی‌زبانان)

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دکترای ادبیات فارسی و معاون دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

این مقاله با این هدف نوشته شده است که گوشه‌ای از فضای پرتنش تنازع گفتمانی میان دو حوزة زبان فارسی یعنی افغانستان و ایران را توصیف کند. تنازعی که خود محصول کنترل گفتمانی در این حوزه است.مطالعة وضعیت جریانهای ادبی و فرهنگی در کشورهای فارسیزبان و همچنین کاربران پراکنده آن در سایر نقاط جهان بیانگر این است که بین کاربران زبان فارسی همواره نزاعی بر سر اشتراکات فرهنگی وجود دارد که این نزاع در سالهای اخیر و رشد شبکه های اجتماعی به شرایطی بحرانی رسیده است. بنابراین شاید زمان آن فرارسیده باشد که این سوال را به طور جدی مطرح نمود: دلایل عدم موفقیت زبان و ادب فارسی در اتّحاد فارسی‌زبانان در چیست؟ در این مقاله سعی شده است با استفاده از دو اصطلاح «تنازع و کنترل گفتمانی» ضمن بیان برخی شواهد عدم اتّحاد در میان نویسندگان، شاعران و اهالی رسانه در دو کشور ایران و افغانستان، نشان داده شود که زبان و ادب فارسی در دورة معاصر تحت تاثیر چه عواملی از امتیازی «وحدت‌ساز» به عاملی «تنش‌زا» در میان فارسی‌زبانان تبدیل شده است. در انتها نیز جهت بازبینی در برخی رفتارها پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها