ﺟﺎی ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻣﻴﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ایران و افغانستان

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه تهران

چکیده

ﻛﺎﺑﻞ و ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺮاﺑﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ، وﺟﻮد ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﺳﺎﺑﻘﻪ دﻳﺮﻳﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک، ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻗﻮی ﺑﻴﻦ دو ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﻸ آن ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد ﺟﺎی ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺧﻮد ﻛﺮده اﺳﺖ. وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ در دو ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده از آن-ﻫﺎ را در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دو ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺿﺮوری ﺳﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ. اﻣﺮی ﻛﻪ ﻓﻘﺪان آن در ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و اﺳﻨﺎدی در ﺻﺪد رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻻی ﻛﺎرﺑﺮان دو ﻛﺸﻮر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﻸ آن در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺷﻮد؟ و از ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﺧﻸ را ﺟﺒﺮان ﻛﺮد؟ در اﻳﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﺿﺮورت و ﻧﻴﺎز در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزی در ﻣﻴﺎن ﻓﻌﻼن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دو ﺳﺮزﻣﻴﻦ، ﻧﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ در ﺟﺮﻳﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺤﺘﻮی ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﺎزی ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﺮاﻧﻲ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰار در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻣﻴﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ دو ﻛﺸﻮر ﺑﭙﺮدازد.

کلیدواژه‌ها