دیپلماسی عمومی نوین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در قبال برجام

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، دیپلماسی عمومی نوین، واکاوی اهمیت افکار عمومی داخلی و خارجی، ابعاد تاثیر گذاری دیپلماسی عمومی نوین و در نهایت تاثیر این عوامل در هم تنیده در روابط بین آمریکا و ایران در قبال برجام صورت بندی گشته است.  با بهره­گیری از روش توضیحی-تبیینی و با کاربست رویکردهای دیپلماسی عمومی خصوصا دیپلماسی عمومی نوین پاسخ سوالات ارائه خواهد شد، یافته های این کار تحقیقی بیانگر این واقعیت است که، گزاره مشهور«سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی» است، امروز بیش از هر زمان دیگر صادق و ثابت است.
توافق هسته ای که به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک که در 14 ژوئیه 2015 به امضای پنج عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان از یک طرف و جمهوری اسلامی ایران از طرف دیگر رسید، به منزله نقطه عطف در تاریخ دیپلماسی عمومی نوین به شمار می رود که طی آن افکار عمومی جهانی تحت تاثیر قرار گرفتند و اهمیت مرزبندی افکار عمومی داخلی و خارجی کم رنگ شد که این ماحصل بهره گیری از ابزارهای نوین در طول مذاکرات هسته ای و استفاده از فرصت های دیپلماتیک به وجود آمده بود.

کلیدواژه‌ها