تبیین مبانی اسلامی گفتگوی تمدن ها

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 عضو گروه عربی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری گروه عربی دانشگاه اصفهان

چکیده

در سال های اخیر تبلیغات گسترده ای درباره راه های برقراری صلح و هم زیستی مسالمت آمیز در سطح جهان شکل گرفته است در رویکردی بدبینانه به زندگی بشر، فعالیت هایی که دراین حوزه صورت می گیرد، ارزش چندانی ندارد. با این استدلال که اینگونه فعالیت ها از واقعیت امروزی گرایش های جهانی که همواره به کناره گیری از شر هشدار می دهد، و به " نزاع برای بقا" به عنوان یک اصل بیولوژیکی پای بند است، به دور است. در مقابل، یک دیدگاه خوش بینانه هم وجود دارد که همه ی افراد بشر را عضوی از یک خانواده می داند و همواره در پی کم کردن فاصله ها است؛‌ از این رو این مقاله پاسخ به این پرسش است که در نگرش اسلامی اصل، منشأ و مبداء"گفتگو" چیست؟
در این مقاله به روش وصفی - تحلیلی بر امکان ارائه خوانش های مختلف حتی در یک دین ، مانند اسلام تأکید شده است. با علم به این که هریک از این خوانش های مختلف مسیر خود را یافته و بهره ی خود را از جریان های مختلف بشری و امیال اجتماعی خواهند برد . مصداق ها و شمولیت این رویکرد در رویداد های پیچیده جهانی به بوته ی آزمایش گذاشته شده، ‌تا به بشر فرصتی دست دهد که کم کم بتواند بهترین راه را برای نزدیکی به آنچه که حق پنداشته می شود ، برگزیند.

کلیدواژه‌ها