جهانی‌شدن و تأثیر آن در جذابیت هویتی گروه تکفیری ـ تروریستی داعش

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

دانشجوی دکتری رشتۀ مطالعات خاورمیانه و شمال افریقا، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
ابزارهای ارتباطی نوین با تکامل پی‌در‌پی خود باعث تسریع جهانی‌شدن و هم‌بستگی زمان و مکان شدند و زندگی انسان را در تمامی عرصه‌های زیست فردی و اجتماعی با فرصت و بحران مواجه کرده‌اند. از جملة‌ این تهدیدها تشدید بحران هویت هم‌زمان با گسترش ابزارهای ارتباطاتی و استفادة گروه‌های بنیادگرای دینی از ابزارهای ارتباطی جدید در جهت جذب افراد و تعریف هویت‌های مقاومتی در برابر هویت جهانی است. یکی از‌ این گروه‌های بنیادگرا گروه داعش است که در عراق و سوریه فعالیت می‌کند و تاکنون توانسته است موفقیت‌های بسیاری را در جذب نیرو و پیش‌برد اهداف خود کسب کند. پژوهش‌گران در‌ این مقاله با مفروض‌پنداشتن ‌این موضوع که روندهای جهانی‌شدن و پیامدهای آن تأثیرات مستقیمی در رشد بنیادگرایی افراطی دینی از جمله گروه داعش دارد،‌ این پرسش را مطرح می‌کنند که چه نسبتی بین جهانی‌شدن و اقبال افراد به گروه‌های بنیادگرای دینی و به‌طور خاص، داعش وجود دارد؟ در پاسخ به ‌این پرسش و در حکم فرضیه باید گفت هویت‌ها، معناها، مرزها، ارزش‌ها، و مکان و زمان‌های پایدار و سنتی در فرایند جهانی‌شدن به‌نحوة خاصی دچار چالش و فروپاشی شده‌اند و گروه‌های بنیادگرا، و به‌ویژه گروه داعش، با هویت‌سازی و معنادهی خاص خود، که مؤلفه‌های آن در مقاله می‌آید، سعی کرده است از بین جوامعی که بیش‌تر دچار بحران هویت‌اند عضو‌گیری کند و آنان را به سوژه‌های فعال خود تبدیل کند؛ امری که از طریق ابزارهای ارتباطی جدید صورت می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها