دگر‌سازی هویتی و برساخته‌شدن تصورات از اسلام و ایران در غرب: ارائه تحلیلی راهبردی

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران.

چکیده

مسئله «اسلام‌هراسی» و «ایران‌هراسی» در برگیرندة مباحثی گسترده، دامنه ‌دار و مجادله ‌برانگیز است که ابعاد و دامنه‌‌های آن در سال‌ های اخیر به واسطة شکل‌گیری آثار و نظریات گوناگون، غنی‌تر شده است. در درون مباحث و نظریات موجود می‌توان مجموعه‌ای متنوع و متفرق از مباحثات و مجادلات فکری را در ارتباط اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی، ملاحظه نمود. علی رغم این تلاش ها، آنچه که در این زمینه موجب ابهام مفهومی اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی می‌شود، ماهیت سیال و مبهم این پدیده است که موجب شده است طیف گسترده‌ای از گفتمان‌های متفاوت را از جریان‌های فکری مدرن، پست‌مدرن، تا رادیکالیسم نامتسامح و خشونت‌‌طلب در غرب در برگیرد.
آنچه در این میان ضرورت دارد این است که ضمن فهم ماهیت و ابعاد اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی، بتوان به صورت ایجابی راه-کارهای مقابله با آن را مورد توجه قرار داد. بنابراین تمرکز بحث ما، بیشتر بر نحوة مدیریت و مواجهه با سیاست اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی در غرب و کاهش آثار و پیامدهای منفی آن در رابطه با هویت مسلمانان است.

کلیدواژه‌ها