راهبردهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قبال قدرت های غربی

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

سیاست خارجی کشورها تحت تأثیر عوامل و مؤلفه‌های گوناگونی قرار دارند. در کنار عوامل مادی که بر سیاست خارجی و به‌تبع آن بر روابط خارجی کشورها تأثیر می‌گذارند، می‌توان بر عوامل غیرمادی و فرهنگی‌ای اشاره کرد که نقش مؤثری را در جهت‌دهی سیاست خارجی کشورها و به ویژه ج.ا.ایران ایفا می‌کنند. در این راستا، بررسی عوامل و زمینه‌های فرهنگی ج.ا.ایران و همچنین بررسی سازوکارهای آن بر رفتار خارجی دولت‌ها، می‌تواند در شناخت هرچه بیشتر سیاست خارجی کشور نقش مهمی داشته باشد. پژوهش حاضر نیز درصدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که زمینه‌های فرهنگی چه نقشی در جهت‌گیری سیاست خارجی ج.ا.ایران در قبال قدرت‌های غربی دارد؟ فرضیه سؤال مذکور به این شکل خواهد بود که سیاست خارجی ج.ا.ایران در حوزه دیپلماسی فرهنگی به‌طور اعم و پرونده هسته و مذاکره با غرب به‌طور اخص؛ تحت تأثیر مؤلفه‌ها و زمینه‌های فرهنگی بوده است و این عوامل فرهنگی به‌عنوان متغیر مستقل بر سیاست خارجی کشور در قبال قدرت‌های غربی تأثیر گذاشته است. تلاش پژوهش حاضر بر آن خواهد بود تا با استفاده ازنظریه سازه‌انگاری و روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مؤلفه‌های غیرمادی و معنایی مؤثر بر سیاست خارجی ج.ا.ایران که شکل‌دهنده راهبردها و رفتار خارجی آن در قبال قدرت‌های غربی است، بپردازد.

کلیدواژه‌ها