دیپلماسی فرهنگی فرانسه ، ماهیت و ابزارها

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات فرانسه دانشگاه تهران

چکیده

در مقاله حاضر دیپلماسی فرهنگی به عنوان مجموعه تلاش ها و کوشش هایی که برای درک ، مطلع ساختن، مشارکت دادن و تاثیرگذاردن بر مردم دیگر کشورها که متضمن حفظ و ارتقاء سطح منافع ملی با استفاده از ابزارهای فرهنگی به عنوان مؤلفه های کارآمد و قابل انعطاف در سیاست خارجی است مورد ارزیابی قرار می گیرد، ابزارهایی که با نفی راهکارهای الزامأ قدرت محوردرحل چالش ها و مناقشات جهانی و برقراری امنیت بین المللی زمینه ساز ارتقاء سطح مناسبات میان دولت ها و به تبع آن افزایش تفاهم میان ملت ها و ایجاد صلح و ثبات بین المللی خواهد بود. به دنبال تبیین ماهیت دیپلماسی فرهنگی به طور مشخص و مؤکد ماهیت و ابزارهای دیپلماسی فرهنگی فرانسه، کشوری که با پشتوانه و سابقه تمدنی غرب و ارزش ها و هنجارهای برآمده از این تمدن به عنوان پشتوانه دیپلماسی فرهنگی خویش بهره گیری می کندکه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. ارزش ها و هنجارهایی که با اتکاء به مؤلفه ها و ابزارهای فرهنگی این کشور، نظیر جایگاه زبان فرانسه در عرصه بین المللی ، دانشگاههای پیشرفته و با سابقه، ارتباط قوی با دولت های سابقأ مستعمره فرانسه، موزهای غنی، قدیمی و در عین حال مدرن و مشهور نظیر موزه لووربا 35 هزار اثر هنری بسیار ارزشمند ،هنرو معماری، سابقه دموکراسی و آزادی خواهی دیپلماسی فرهنگی فرانسه را تشکیل داد و نقش مهمی در تعیین رفتارها و تصمیمات و سیاستگذاری دولت فرانسه دارند.به هر حال هدف نهایی این مقاله ارزیابی کم و کیف دیپلماسی فرهنگی به عنوان محور دیپلماسی عمومی که به دولت ها اجازه می دهد با استناد به عناصر کلیدی فرهنگی به طور مستقیم با مخاطبان خارجی در ارتباط باشند و بر افکار عمومی تآثیر بگذارند و با تأکید برهمین نقش در حوزه دیپلماسی فرهنگی فرانسه و ابزارهای فرهنگی این کشور می باشد.

کلیدواژه‌ها