مقایسه جریان بالفعل و بالقوه گردشگری با استفاده از الگوی گرانشی؛ مطالعه موردی: ایران و کشورهای مشترک المنافع وقفقاز

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 استادیار/دانشگاه علم و فرهنگ

2 کارشناس/ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

چکیده

چکیده
جریان بین‌المللی گردشگری که نشان‌دهنده جابجایی اتباع یک کشور به سایر کشورها بوده از دو بعد بالفعل و بالقوه قابل بررسی است. این دو جریان ممکن است بر هم منطبق بوده و یا اینکه از هم فاصله داشته باشند، که در این حالت ما با پدیده «شکاف جریان گردشگری» روبه‌رو خواهیم بود. این پژوهش به مقایسه جریان بالفعل و بالقوه گردشگری میان کشور ایران و کشورهای مشترک‌المنافع و قفقاز پرداخته و به کمک الگوی گرانشی و ارزیابی شکاف جریان گردشگری بین کشورهای مذکور انجام شده است. برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون خطی چندگانه و نرم افزار SPSS استفاده گردید. در این پژوهش شش متغیر مستقل شامل: جمعیت مبدأ، جمعیت مقصد، فاصله بین مبدأ و مقصد، درآمد سرانه مبدأ، درآمد سرانه مقصد و تعداد میراث جهانی ثبت شده در مقصد بود که پس از برآوردهای آماری مشخص گردید از بین متغیرهای مذکور، سه متغیر تعداد میراث جهانی ثبت شده در مقصد، فاصله بین مبدأ و مقصد و جمعیت مبدأ تأثیر معناداری بر جریان‌های دوجانبه گردشگری میان ایران و کشورهای مشترک‌المنافع و قفقاز داشته و این متغیرها می‌توانند 42 درصد تغییرات جریان گردشگری میان کشورها را تشریح نمایند.

کلیدواژه‌ها