نگاهی به تاریخ نگاری در عصر صفوی و عثمانی (قرن دهم تا قرن دوازدهم)

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده

تاریخ نگاری در حکومت صفویان و حکومت عثمانی در فاصله قرن دهم تا قرن دوازدهم هجری قمری رونق گرفت و به صورت یکی از دستاوردهای مهم فرهنگی دو دولت صفوی و عثمانی درآمد. تاریخ نگاری و مورخان ایرانی و ترک از سیاستهای حمایتی صفویان و عثمانیان بهره بردند و تواریخ متعدد عمومی ، سلسله ای و پادشاهی را به نگارش درآوردند. صرف نظر ازبرخی تفاوتها به نظر می رسد به جهت سبک ، محتوا ،روش و موضوع تاریخ شباهتهای فراوانی در تاریخ نگاری ایرانی عصر صفوی و تاریخ نگاری در دولت عثمانی دیده می شود که می توان از آن به عنوان تاثیر تاریخ نگاری ایرانی بر تاریخ نگاری عثمانی یاد نمود. این مقاله نگاهی اجمالی دارد به جریان تاریخ نگاری در دو دولت عثمانی و صفوی را با تاکید بر تاثیر گذاری ها ، تفاوتها و شباهتها در قرن دهم تا قرن دوازدهم .
واژگان کلیدی: تاریخ نگاری، صفویان، عثمانیان، مورخان.

کلیدواژه‌ها