تحلیل متن و فرامتن فتوای مقام معظم رهبری در تحریم سلاح کشتار جمعی

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

رایزن فرهنگی پیشین ایران در عمان

چکیده

فقه پویای اسلامی با نظرداشت نظام معرفتی برخاسته از دین، قادر است برای زندگی معاصر احکام عقلانی داده و میان "اصالت و معاصرت" وفاق افکند. از این رو، فقها می توانند، نخست؛ مسائل و موضوعات اجتماعی را تفسیر و تحلیل و سپس با استفاده از منابع فقهی پاسخی درخور تهیه کنند. در این مسیر از عقل و نقل بهره معتدلانه و نه افراطی و نه تفریطی برده می شود؛ چراکه تفسیر متحجرانه از دین و تبیین راکد و سنگواره؛ یکی از آثار ناگوار و تلخ نگاه تفریطی به عقل شمرده می شود.
انسان امروز با مفهوم و موضوع "سلاح‌های کشتار جمعی" مواجه بوده که در این زمینه بحث از چیستی و چرایی نظریه فقهی- حقوقی رهبر انقلاب در تحریم "تولید، تکثیر، انباشت و استفاده" از سلاح‌های کشتار جمعی به منظور مصونیت بخشیدن ابنای بشر از بلای بزرگ این پدیده دهشتناک است؛ چه آنکه پس از استناد باراک اوباما به این فتوا و تصویب ایده "جهان علیه خشونت و افراط گرایی" دکتر روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل، ضرورتی دوچندان یافته است.
جستار حاضر تلاشی است برای مفهوم سازی مطالعات جهان شناختی و انسان شناختی اسلامی که به چهار سوال بنیادین درباره ی زمینه ها و ضرورت های عینی ارائه چنین موضوعی؛ نکات مهم حقوقی بین المللی؛ تعهدات ملی، منطقه ای و جهانی این فتوا و فرصت های فراروی فعالان ضدخشونت و ضدسلاح‌های کشتار جمعی در سراسر جهان پرداخته و اینکه چگونه می توان از این فرصت برای ایجاد امنیت و همبستگی در گستره ی جهانی بهره گرفت؟

کلیدواژه‌ها