عدالت خواهی در اشعار شاعران آفریقایی و پیام زنان شاعر آفریقا

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مقاله به تبیین مباحث مشترک فرهنگی در سروده‌های برخی از شاعران آفریقایی می‌پردازد. بخش عمده‌ای از دغدغه های ملت آفریقا که در آثار این شاعران فرهیخته انعکاس یافته مفاهیم آزادی خواهی، برابری، مبارزه با تبعیض نژادی و فساد است. بسیاری از این شاعران از فعالان جامعه مدنی، تحصیل کرده و از مهاجرین به غرب یا پناهندگان بوده و دارای سوابق فرهنگی چون روزنامه نگاری هستند. مفاهیمی که در راستای هویت یابی و عشق به سرزمین­مادری و احیای سنت های فرهنگی اجتماعی در اشعارآنان جلوه‌گر می‌شود قادر است احساس همدردی و تحسین مخاطبین را برانگیزد. این تحقیق در جستجوی پیام های اجتماعی برخی از شاعران معاصر آفریقایی می کوشد فریاد بلند عدالت خواهانه آنان را از لابلای زنجیرهای نامرئی تحمیلی استعمارگران شنیده و با پژواک‌های پی­در­پی، بهار عدالت وتکامل انسانیت را از زبان اشعار حماسی  به نسل های آینده نوید دهد. روش تحقیق توصیفی و با اشاره به ترجمه آثار انگلیسی  برخی از شاعران و نویسندگان مشهور معاصر آفریقایی و درباره اشتراکات آثار آنها است.

کلیدواژه‌ها