اشکال ایران هراسی و شیعه هراسی در جهان امروز؛ و راهکارهای فرهنگی مقابله با آن

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

ضرورت توجه به هنجارها و ادراکات ایجاد شده در چالش ایران هراسی و شیعه هراسی در جهان امروز موضوعی است که در آغاز دهه پنجم از انقلاب اسلامی باید بدان بیشتر پرداخت. ایران‌هراسی در سطوح منطقه‌ای، شیعه‌هراسی در سطوح فرامنطقه‌ای و اسلام‌هراسی در بعد جهانی پیگیری می‌شود که ابزار، اهداف، شیوه و روش‌های خنثی‌سازی هر کدام از آن‌ها متفاوت است، که در صورت نبود سیاستی منسجم و راهکارهای فرهنگی مقابله با آن می‌تواند چالش‌هایی را برای حفظ بنیان‌های اقتدار ملی منطقه‌ای و همچنین وحدت جهان اسلام بوجود آورد. سؤال اصلی و هدف این مقاله، مطالعه اشکال ایران‌هراسی است که ضمن بررسی زمینه‌های شکل‌گیری شیعه هراسی نیز در کشورهای منطقه در پی ارائه راهکارهای فرهنگی مقابله با آن نیز می‌باشد. طبق یافته‌های پژوهش راهکار افزایش مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تأثیرگذاری بر افکار عمومی و روابط دیپلماتیک با کشورهای جهان، آسیب‌شناسی فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور، توجه به ملاحظات و حساسیت‌های دیگر کشورها در سیاستگذاری‌های فرهنگی،  تأکید بر حقوق بشر اسلامی و محکوم کردن اعمال ضد انسانی غرب و معرفی صحیح اسلام به جهانیان، از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی فرهنگی است که باید توسط نهادهای مسئول و اندیشمندان شیعه مورد توجه و جدیت قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها