عوامل موثر بر شکل گیری ایران هراسی در افغانستان و راهکار های مقابله با آن

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر شکل گیری ایران هراسی در افغانستان و راهکارهای مقابله با آن پرداخته و به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است که: مهمترین عوامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری ایران هراسی در افغانستان پس از حمله ی آمریکا تاکنون کدام است؟ فرضیه‌ای که در پاسخ به سوال فوق ارائه شده  به این صورت می باشد که:  سیاست های ضد ایرانی کشوهای فرامنطقه‌ای (عمدتا آمریکا) و منطقه‌ای (عمدتا‌ عربستان سعودی) عامل اصلی شکل گیری و گسترش ایران‌هراسی در افغانستان می باشد همچنین از سیاست‌های غیرمنسجم و بعضا نادرست ایران در قبال مهاجرین افغانستانی  به عنوان عامل تسهیل کننده ایران هراسی در افغانستان نام برده شده است. با استفاده از محتوای چهار روزنامه منتشره در افغانستان در سال های 1396 و 1397 به چند و چون ایران هراسی در این کشور می پردازیم و سپس مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر آن را بررسی می کنیم. در پایان نیز به ارایه راهکارهایی برای مقابله با ایران هراسی می پردازیم.

کلیدواژه‌ها