دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قبال پدیده ایران هراسی و اسلام هراسی: زمینه‌ها و بایسته‌ها

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی دانشکده روابط بین الملل

2 دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

   ایران، کنشگری قدرتمند در منطقه غرب آسیا است که با توجه به موقعیت ژئوپولتیک، توان اثرگذاری نرم و همچنین توانایی نفوذ در کشورهای منطقه، همواره مورد تهدید و تطمیع کنشگران مختلف واقع شده است. یکی از چالش‌های اساسی که در دوران گذار سیستم و عصر جهانی شدن، از آن رنج می‌برد، ایران هراسی- اسلام هراسی است. اشکال جدیدی از تهدید، مستلزم اعمال اشکال جدیدی از روش‌های دفاعی و تقویتی است. لذا در این پژوهش این سؤال مطرح می‌شود که ج.ا.ا. چگونه می‌تواند با تهدید نرم دشمن در قالب اسلام هراسی و ایران هراسی مقابله نماید؟ در پاسخ، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با بهره‌مندی از منابع کتابخانه‌ای این فرض آزمون می‌شود که دیپلماسی فرهنگی با اتکاء بر ارزش‌های جهانی و حقیقی فرهنگ ایرانی- اسلامی، می‌تواند با محوریت بر مؤلفه‌هایی چون "افزایش قدرت"،" ایجاد تصویر مطلوب" و " حل چالش‌های امنیتی و غیر امنیتی از طریق ایجاد تغییرات شناختی و شرایط بلوغ مذاکره"  به مقابله با چالش فوق بپردازد. در نتیجه دیپلماسی فرهنگی به دلیل تبادل میان اذهان در جوامع مختلف می‌تواند زمینه‌ساز ارتقاء قدرت نرم‌افزاری، ایجاد وجه مثبت و تعاملی از ایران و همچنین حل چالش‌های شناختی و هویتی شود.

کلیدواژه‌ها