کارکردهای انجمن های دوستی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

عضوء هیئت علمی مرکز اسناد انقلاب اسلامی

چکیده

با تحول تعاملات سیاسی بین المللی و افزایش بازیگران غیردولتی در صحنه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان، کشورها نمی توانند نقش سازمان های مردم نهاد و غیردولتی را در کنش­های خارجی نادیده بگیرند و در میان این سازمان­ها، انجمن های دوستی یکی از بازیگران نوظهور عرصه دیپلماسی و روابط فرهنگی محسوب می شوند. به همین منظور، مقاله حاضر تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که کارکردهای انجمن های دوستی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  کدامند؟ فرضیه مقاله این است که انجمن­های دوستی یکی از بازوهای اجرایی دیپلماسی نوین عمومی در عصر حاضر محسو می­شوند که کنشگری برنامه ریزی شده آنها می تواند منافع ملی کشورها را با هزینه­های اندک تر تامین نماید. برای اثبات این فرضیه، از چارچوب مفهومی دیپلماسی فرهنگی بهره گرفته­ایم و یافته ها نشان می دهند که انجمن های دوستی ایران بارعایت برخی از ملزومات در عرصه سیاست بین­المللی می تواند قدرت فرهنگی ایران را ارتقاء دهند و منفعت جامعه ایرانی را در مراودات فرهنگی در نظر داشته باشند. برخی از کارکردهای انجمن های دوستی ایران برای توسعه دیپلماسی فرهنگی و کسب موقعیت مطلوب سیاسی و فرهنگی برای دستگاه سیاست خارجی ایران عبارت از؛ تصویرسازی مثبت از چهره ایران، گسترش تعاملات دوستانه، کمک رسانی به اهداف سیاسی بین­الملی ایران، برجسته کردن میراث فرهنگی ایرانیان، همسوکردن جامعه هدف با ایده­های فرهنگی ایران، انتقال پیام های سیاسی و فرهنگی، افزایش سطح صلح منطقه­ای و جهانی، اعتمادسازی، ارتقاء همگرایی سیاسی و فرهنگی در جهان اسلام، مدیریت افکار عمومی و غیره می­باشد.

کلیدواژه‌ها