دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، مهر 1398، صفحه 1-140