اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا ملکی

مدیر مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی

rmaleki902gmail.com

سردبیر

دکتر محمدرضا دهشیری

عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

mohammadreza_dehshiriyahoo.com

جانشین سردبیر

دکتر مهدی طاهری

دکترای تخصصی سیاستگذاری فرهنگی کارشناس توسعه روابط فرهنگی بین‌المللی - سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

mtaheri1982gmail.com