درباره نشریه

مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به منظور تمرکز داده های فکری و تولید ادبیات تخصصی در حوزه روابط فرهنگی بین المللی، به اهتمام اهالی فرهنگ و پژوهشگران فرهنگی، اقدام به انتشار فصلنامه "روابط فرهنگی" نموده است. فصلنامه روابط فرهنگی، نشریه ای تخصصی و دو زبانه در حوزه روابط فرهنگی بین المللی است که با رعایت ضوابط واستانداردهای ارائه شده از سوی وزارت علوم وتحقیقات در خصوص مجله علمی وپژوهشی منتشر می گردد.

 مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی ضمن دعوت از پژوهشگران ومحققین ،از هرگونه مقالات بدیع و به روز در حوزه  روابط فرهنگی بین المللی ، که دغدغه های پیش گفته را مد نظر قرار دهند استقبال نموده ، همکاری و حسن توجه همه اهل نظر و صاحبان اندیشه را در اعتلای دانش و ارزش های متعالی فکری و فرهنگی ارج می گذاریم و از ایشان دعوت می کنیم آثار و حاصل مطالعات و یافته های فکری و تجارب پژوهشی خود را در اختیار دبیرخانه فصلنامه قرار دهند.