فرصت ها و ملزومات دیپلماسی فرهنگی در فرآیند کرونا

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی دانشکده روابط بین الملل

2 دانشیار- دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

 در نظام بین­الملل آنتروپوسین، انسان به عنوان بازیگر قدرتمندی در طبیعت محسوب می­شود که اثرگذاری بالایی بر روی وضعیت زیستی آن دارد. در این شرایط با توجه به افزایش نیازهای بشریت به منابع طبیعی و برآوردهای فعالیت بر روی زمین، فهم و ارزیابی هرگونه تحول مثبت و منفی نیازمند درک رابطه انسان با طبیعت است. در عصر آنتروپوسین کنونی، با وقوع بحران­های مختلف امنیتی از جمله امنیت انسانی در حوزه بیماری­های فراگیر، توجه به تعاملات میان انسان­ها و دولت­ها به عنوان بازیگران تعیین کننده وضعیت همکنشی اهمیت بسزایی دارد. در این راستا با شیوع ویروس کرونا و جهانی شدن این بحران امنیتی، دیپلماسی فرهنگی در قالب شکلی از همکنشی فراملی می­تواند در سیستم پیچیده از وابستگی متقابل امنیتی در تنظیم روابط میان بازیگران دولتی و غیردولتی در جهت اهداف ملی و سیاست خارجی با محوریت سود متقابل مورد توجه واحدهای سیاسی قرار بگیرد. در این پژوهش این سؤال بررسی می­شود که دیپلماسی فرهنگی در نظام آنتروپوسین، بحران کرونا، بر چه ملزوماتی استوار است و چه فرصت هایی را در اختیار کشورها در جهت برآورد منافع ملی قرار می­دهد. در ادامه با بهره­مندی از روش جمع­آوری داده­های کتابخانه­ای و اینترنتی این امر مورد مداقه قرار خواهد گرفت که دیپلماسی فرهنگی با ایجاد زمینه برای تعامل چارچوب­مند و هدفمند در دوران کرونا و پساکرونا این فرصت را به واحدهای سیاسی می­دهد تا ضمن ایجاد تغییرات شناختی، با ارائه سبک نوینی از مدل رفتاری در قالب استانداردهای بین­المللی در حکمرانی جهانی ایفای نقش نمایند.

کلیدواژه‌ها