فرایند پذیرش مقالات

پژوهشگران محترم مقالات "علمی پژوهشی "خود را صرفاً از طریق  ثبت نام در همین سامانه و با رعایت اصول علمی مصوب فصلنامه، که در قسمت راهنمای نویسندگان درج گردیده است، ارسال نمایند.