اهداف و چشم انداز

 

1- فراهم‌سازی زمینه‌های تعامل و هم‌اندیشی فکری و فرهنگی نخبگان ایرانی و غیر ایرانی؛

2- تقویت  ادراک و شناخت هر چه بهتر فضای مناسبات جهانی و بین‌المللی؛

3- تحلیل پدیده‌ها و جریان‌های فرهنگی مؤثر در روابط فرهنگی بین‌المللی، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی؛

4- ارائه تصویر مناسب و واقعی از ظرفیت‌های فرهنگی و فکری موجود در حوزه روابط فرهنگی ج.ا. ایران با سایر جوامع.