داوران

نام داور وابستگی سازمانی
سید داوود آقایی عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
ناصر اسدی مشاور در شورای راهبردی روابط خارجی
عباس برومند اعلم عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدعلی بصیری عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
امیر محمد حاجی یوسفی علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
صادق حقیقت عضو هیئت علمی دانشگاه
عادل خانی
احمدرضا خزائی دانشگاه آزاد تهران مرکزی
سعیدرضا خلخالی پژوهشگر مطالعات استراتژیک
سعید خودداری نایینی مدیر گروه هنر اسلامی دانشگاه هنر
محمدرضا دهشیری دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
رضا دهقانی دانشیار گروه مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقای دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
ابوالقاسم رادفر عضو هیئت علمی دانشگاه
زهرا سبحانی کارشناس /سازمان فرهنگ وا رتباطات اسلامی
مریم سه دهی کارشناس رصد فرهنگی- گروه مدیریت دانش
علی اکبر ضیائی مشاور مرکز مطالعات فرهنگی بین الملل
حمیده گوهری دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشگاه تهران کارشناسی ارشد علوم سیاسی - روابط بین‌الملل
عبدالمجید مبلغی عضو هیات علمی
سیدعلی مرتضوی امامی زواره دانش آموخته دکترای جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه اصفهان
محمد حسین مظفری عضو هیئت علمی دانشگاه
جمشید معصومی استادیار و هیات علمی دانشگاه تهران مرکزی
منصور میراحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه
مجتبی نوروزی معاون رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل