اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا ملکی

مدیر مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی

rmaleki902gmail.com

سردبیر

دکتر محمدرضا دهشیری

عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

mohammadreza_dehshiriyahoo.com

مدیر اجرایی

محمدمسعود صادقی

دانشجوی دکترای تاریخ روابط فرهنگی مدیر اجرایی

okmasoudgmail.com
0000-0002-5738-1073

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا دهشیری

علوم سیاسی روابط بین الملل عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین‌الملل امور خارجه

mohammadreza_dehshiriyahoo.com

دکتر منصور امیراحمدی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

mirahmady_mansooryahoo.com

جانشین سردبیر

دکتر مهدی طاهری

دکترای تخصصی سیاستگذاری فرهنگی کارشناس توسعه روابط فرهنگی بین‌المللی - سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

mtaheri1982gmail.com