راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و پذیرش مقاله

 • نشریه از مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی اصیل که در آن مطلب با نظریه‌ای تخصصی دارای نوآوری، نکات علمی نوین وغیراقتباسی ارائه شده باشد، به ویژه از مقاله‌های برگرفته ازپایان ‌نامه‌ها که طی آن نظری بدیع مطرح شده باشد، استقبال می‌کند .

 • مقاله‌هایی در این مجله منتشر می‌شوند که در نشریه‌های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد.

 • حق چاپ مقاله، پس از پذیرش، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مقاله مجاز به چاپ آن در جای دیگر نیست.

 • انتشارآثار ارسالی الزاما هم رأی بودن با نویسندگان نیست و مجله مسئولیتی در این زمینه ندارد.

 • مجله در قبول، رد، اصلاح و ویرایش مقاله‌های دریافتی آزاد است.

 • پذیرش اولیه مقاله مشروط به رعایت نکات «راهنمای تدوین مقاله» و پذیرش نهایی، و چاپ مشروط به تأیید شورای داوری است.

 • تعداد صفحات مقاله حداقل 12 و حداکثر 25 صفحه باشد و در مجموع از 8000 کلمه تجاوز نکند. در ضمن، مقاله با قلم بی لوتوس 13 در برنامه word 2007 یا word 2013 حروف ‌نگاری و ارسال شود.

 • معادل خارجی اسامی خاص، اصطلاحات و واژگان در پاورقی قرار گیرد.

 

 شیوه استناد:

ارجاعات مقاله، درون متنی و به شیوه زیر باشد:

 • برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل قول مستقیم (داخل گیومه) نام خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشار، شماره جلد و صفحه منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. (حقیقی، 1366: 1/210)

 • برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل قول غیرمستقیم، نام خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشار و شماره جلد و صفحه منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال (حقیقی، 1366: 1/21 – 25) ارجاعات درون متنی غیرفارسی، به شیوه قبل و به زبان اصلی آورده شود.       مثال  (Nelson,2003:115)

 • اگر ازنویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با قرار دادن حروف الف، ب، ج،د، و غیره در زبان فارسی و حروف a,bو...، در زبان‌های خارجی، پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند.

 • درارجاعات درون متنی به فرهنگ یا دانشنامه‌ای که مقالات آن نویسنده مستقل ندارد، نام فرهنگ / دانشنامه، سال انتشار، شماره جلد، و نام مدخل مورد نظر (در گیومه) آورده شود. مثال ( دائره المعارف فارسی، 1380: ذیل «ابن سینا»).

 • درارجاعات درون متنی، ارجاعات تکراری مانند بار قبل آورده نشود و به جای آن واژه"همان" (در منابع لاتین: ibid) به کار رود.

 • درمنابع پایان مقاله، ارجاعات تکراری کامل آورده شود و از ترسیم خط به جای نام مؤلف خودداری گردد.

منابع:
در پایان مقاله، در ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، بر اساس نام خانوادگی نویسنده، به ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر آورده شود:

کتاب: نام خانوادگی نویسنده / نویسندگان، نام نویسنده / نویسندگان (تاریخ انتشار). نام کتاب به صورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، محل انتشار: نام ناشر.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صورت ایتالیک (ایرانیک) سال نشریه، شماره نشریه.

منابع اینترنتی:نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام وب سایت (با عنوان نشریه الکترونیکی، جلد، شماره، سال) صفحه، آدرس اینترنتی.

 

دبیرخانه فصلنامه "روابط فرهنگی"

 

مرشد إعداد وقبول المقالات

 ترحّبُ مجلتنا بالمقالات التحلیلیة والدراسیة الأصیلة التی تتخللها مواضیع ابداعیة ذات رؤیة تخصصیة ونقاط علمیة حدیثة وغیر مقتبسة من مقالات اُخری، خاصةً تلک المقالات المستقاة من الاُطروحات التی تقدّم آراء حدیثة ومبدعة.

 تحتفظ المجلة بحق طبع المقالات بعد القبول بها ولایحق للمؤلف طبق مقاله فی موقع آخر.

 إنَّ طبع الأعمال المُرسلة لایعنی وجود تلاؤم بین رأی المجلة ورؤیة الکاتب ولاتتحمل المجلة أیة مسؤولیة تجاه ذلک.

 یحق للمجلة قبول او رفض أو إصلاح أو تنقیح المقالات الواردة.

 علی الکُتّاب المحترمین ارسال البیانات التالیة مرفقةً بالمقال:

 الاسم والاسم العائلی للکاتب أو الکُتّاب بالفارسیة أو الإنجلیزیة

 المؤهلات الدراسیة، الدرجة العلمیة، القسم التعلیمی، اسم الکلیة والجامعة والمدینة التی تقع فیها الجامعة التی یُدرِّسُ فیها الکاتب أوالکُتّاب.

 تسمیة المؤلفین لو کان عددهم اکثر من واحد.

 کتابة البرید الالکترونی للکاتب أو الکُتّاب:

 العنوان البریدی ، الرمز البریدی، رقم التلفکس للکاتب المسؤول.

 یتسنّی لأصحاب المقالات ارسال مقالاتهم عبر البرید الالکترونی للمجلة.

 یُشتَرَط القبول البدائی للمقال بالالتزام بالنقاط الواردة فی «مُرشد إعداد المقالات» ویُشتَرَط القبول النهائی وطبع المقال بتأیید من جانب مجلس الحُکام.

 لایتجاوز عدد صفحات المقال عن 12 صفحة ولایزید عن 25 صفحة وبصفة عامة لاتتجاوز عدد مفردات المقال عن 8000 مفردة. بالمناسبة الرجاء طبع المقال بنظام وورد 2007 بفونت لوتوس13 مرفقة بملف pdf.

 کما یجب ارسال ملخص عن المقال (لایتجاوز عن 150 مفردة) والمفردات الرئیسیة (لاتتجاوز عن 7 مفردات) باللغتین الفارسیة والإنجلیزیة.

 یتحلی المقال بالمقدمة والموضوع الرئیسی اضافة الی الإستنتاج وفهرس عن المصادر.

 

اسلوب الإستناد إلی المصادر:

 تکون تسمیة المصادر داخل النص وبالطریقة التالیة:

 تسمیة صاحب المصدر( کتاب أو مقال) بعد نقل جملته مباشرة وبالکامل بین مُزدوجین. وکذلک سنة الإصدار ورقم المجلَّد رقم الصفحة بین قوسین. (علی سبیل المثال: السید حقیقی ، 2012 :1/210 )

 تسمیة صاحب المصدر(کتاب أو مقال) بعد نقل جملته بطریقة غیر مباشرة، بین مُزدوجین. وکذلک سنة الإصدار ورقم المجلَّد رقم الصفحة بین قوسین. (علی سبیل المثال: السید حقیقی ، 2012 :1/210 )

 ویُطَبَّق نفس هذا الاسلوب علی المصادرالاجنبیة المأخوذ منها، وباللغة الأصلیة: (علی سبیل المثال: nelson 2003:115) ).

 لو کان الکاتب قد أصدر مؤلفات عدیدة خلال سنة واحدة یجب فصل المؤلفات عن بعضها البعض عبر الإستفادة من حروف: الف، ب، ج ، د وماشابه لو کان العَمَل باللغة الفارسیة. وإن کان بلغات اجنبیة، یتم الإستفادة من حروفa.b  وما شابه مباشرة َبعد ذکر سنة الإصدار.

 وبالنسبة للإرجاعات الی المصادر الواردة عباراتها داخل سطورالمقال و المأخوذة من مُعجَم أو موسوعة لاتحمل اسم مؤلِّف خاص بها، یجب کتابة اسم المعجم أو الموسوعة وسنة إصدارها ورقم المجلَّد ورقم المَدحَل (بین مزدوجین). (علی سبیل المثال: الموسوعة الفارسیة،2001: ابن سینا)

 وبالنسبة للإرجاعات المأخوذة من المصادر والواردة بین سطور المقال، لاضرورة لتکرار جمیع بیانات المصدر ویتم الإکتفاء بمفردة « نفس المصدر السابق» أو «:ibid»

 وبالنسبة للمصادر ذات الصلة بالاُطروحات الجامعیة یجب تکرار بیانات المصدر وعدم القیام بوضع خط بدل اسم المؤلّف.

 

المصادر: فی نهایة المقال یجب ذکر المصادر الفارسیة تتلوها المصادر الاجنبیة وفقاً للترتیب الأبجدی للإسم العائلی للمؤلف علی النحو التالی:

 

الکتاب: الإسم الأول والاسم العائلی للکاتب أو الکُتّاب (تاریخ الإصدار). ذکر اسم الکتاب بطریقة ایتالیک (ایرانیک)، اسم المترجم أو المدقق اللغوی و کذلک رقم المجلد وموقع الإصدار(اسم دار الاصدار).

 

 المقال: الإسم الأول والاسم العائلی للکاتب (تاریخ الإصدار). «عنوان المقال»، اسم المترجم، ذکر اسم المجلة بطریقة ایتالیک (ایرانیک)، رقم المجلة وسنة إصدارها.

 

المصادر ذات الصلة بالإنترنت: الإسم الأول والاسم العائلی للکاتب (تاریخ التوصُّل الی المصدر)، «عنوان المقال»، عنوان الموقع، (مع ذکر اسم المجلة الإلکترونیة والمجلد ورقمها والسنة) اضافة إلی عنوان الموقع.