افراطی‌گری و تحولات نوین جهانی

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، دانشگاه آیت‌الله بروجردی

چکیده

چکیده
افراطی‌گری پدیده‌ای است که با توجه به سابقة تاریخی‌اش در رأس تحولات نوین جهانی قرار گرفته است و در سال‌های اخیر، جامعة بشری را به‌شدت تهدید کرده است. این مقاله در پاسخ به چیستی افراطی‌گرایی نگاشته شده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد افراطی‌گری پدیده‌ای چندوجهی است که از عناصر و مؤلفه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای تشکیل شده است. طردشدگی هویتی، تکفیری‌گری، روندهای مهاجرتی، راست‌گرایی و پوپولیسم، و جدایی‌طلبی و تجزیه‌طلبی مؤلفه‌های مهمی محسوب می‌شوند که در ارتباط با یک‌دیگر چرخة افراطی‌گری را تشکیل می‌دهند. اگرچه برخی از عناصر این چرخه سابقه‌ای طولانی دارند، اما طی سال‌های اخیر بازتولید شده و همة آن‌ها به‌طور هم‌زمان تشدید شده‌اند. نگارنده در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی ارتباط بین این عناصر را تحلیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها