دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا؛ اهداف و چشم اندازها...

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 وزارت امور خارجه

2 کارشناس

چکیده

ین مقاله در پی شناسایی و معرفی شیوه های دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با پی بردن به این واقعیت که با اهمیت یافتن قدرت افکار عمومی در قرن بیست و یک، استفاده از قدرت سخت مشروعیت پیشین خود را در پیشبرد اهداف سیاست خارجی از دست داده است؛ درصدد آنند که با بهره گیری از دیپلماسی فرهنگی بتوانند با ارتقای قدرت نرم، به مشروعیت حاصل از اقناع (Persuasion) و توجیه (Justification) افکار عمومی مبادرت ورزند. اتحادیه اروپا، از رهگذر سرمایه گذاری در قدرت نرم فرهنگی، توانسته است هنجارها و ارزش های خود را جهانی نموده، هزینه ها را در کسب اهداف سیاست خارجی به حداقل برساند و موجبات انسجام بخشی و همگرایی داخلی را نیز فراهم آورد. این مقاله، با این سوال اصلی که تاثیر دیپلماسی فرهنگی بر سیاست همگرایی اتحادیه اروپا چگونه است؛ در پی اثبات این فرضیه می باشد که، دیپلماسی فرهنگی نه تنها موجب تقویت سیاست همگرایی اروپایی گشته، همچنین به هنجار سازی و جهانی سازی ارزش های اروپایی نیز کمک نموده است. در این مقاله، دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا به عنوان متغیر مستقل، و سیاست همگرایی اروپایی، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها