نویسنده = سیدعلی مرتضوی امامی زواره
دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در برابر اتحادیه اروپا

دوره 4، شماره 7، شهریور 1397، صفحه 31-62

محمدمسعود صادقی؛ سیدعلی مرتضوی امامی زواره