نویسنده = امیر محمد حاجی یوسفی
عوامل موثر بر شکل گیری ایران هراسی در افغانستان و راهکار های مقابله با آن

دوره 5، شماره 10، فروردین 1398، صفحه 145-198

امیر محمد حاجی یوسفی؛ راضیه اکبری