دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-135 (گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب ) 
تبیین مبانی اسلامی گفتگوی تمدن ها

صفحه 19-37

محمد خاقانی اصفهانی؛ معصومه کارخانه