دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، خرداد 1397، صفحه 1-144 
جایگاه تصوف در افزایش همگرایی فرهنگی در منطقه آسیا

صفحه 39-58

سید محمد ساداتی نژاد؛ وحید مصاحبی؛ مهدی محمد زاده